sh01-bg1

מניעת החלקה - התקן הישראלי - 2279

tekenlogoלמעלה מ-50% ממקרי ההחלקה/נפילה נובעים מהליכה על ריצפה לא בטוחה, רטובה או שומנית. גורם הנזק השני בגודלו לאחר תאונות דרכים הנו החלקות ונפילות (המוסד לביטוח לאומי). ההחלקה עלולה חלילה להיות באמבטיה, במדרגות, במטבח ובשיפועים.

באפריל 2005 יצא תקן ישראלי 2279 "התנגדות להחלקה של משטחי הליכה". תקן 2279 קובע כי: מקדם ההחלקה הממוצע ל-10 בדיקות יהיה לא פחות מ-0.5 וכן לא פחות מ-0.45 בכל אחת מהבדיקות. בדיקות החלקה צריכות להיערך בתנאי השירות האמיתיים (תנאי עבודה) וזאת כדי לקבל תמונה אמיתית של סכנת ההחלקה.

התקן עודכן באוקטובר 2009 והבדיקות ברצפות קיימות מתבצעות עם מכשיר British Pendulum.

תוצאות הבדיקה במטוטלת מתקבלות כערכים של B.P.N = British Pendulum Number.

כמתואר בתקן האוסטרלי - AS\NZS 4586 - 2004.

ראה בדיקת מעבדה אוסטרלית במטוטלת, לאריח קרמיקה שטופל בחומר 90378 תוצרת החברה הקנדית No skidding

תוצאות הבדיקה הם 46 W = B.P.N

כמו כן נקבעה טבלה בת חמישה ערכים, כאשר כל ערך מבטא תחום קבוע של ערכי B.P.N

דרגת המשטח בבדיקה בגומי תרומת המשטח הרטוב
במים לסיכוי להחליק
V >54 נמוכה מאוד
W 54-45 נמוכה
X 44-35 בינונית
Y 34-25 גבוהה
Z <25 גבוהה מאוד,
משטחים וחומרים בדרגה זו
אינם מתאימים לריצוף


יש להביא בחשבון גם נתונים כגון: שיפוע, מידות האריחים, המישקים וחומרי המילוי, רמת הנקיון, אופי תנועת האנשים (הליכה מהירה, בעלי מוגבלויות ..), מעקים מסעדים ועוד. הנתון הקובע בכל מקרה הוא מקדם ההתנגדות להחלקה של משטח ההליכה.

בהתאם לטבלה הנ"ל נקבעו הדרישות לייעודי השימוש השונים ברצפה:

האזור הדרגה בבדיקה בכבש הדרגה בבדיקה במטוטלת
חדרי שירותים ציבוריים R10 X
מרפסות בבניינים R10 או A X
חדרי רחצה פרטיים R10 X
חדרי רחצה ציבוריים, מלתחות R11 או B W
תאי מקלחת ביחידת דיור R11 או B W
תאי מקלחת ציבוריים R12 או B V
מעברים חיצוניים R10 W
אזורים רטובים רוב הזמן, חנויות R11 W

 

 

 

התקן הישראלי קובע כי יש לעמוד במקדם התנגדות להחלקה מעל-BPN 25 בתנאי העבודה של השטח. התקן ממליץ עוד כמה סוגי המלצות ושיטות מדידה.

* בדיקת רמת ההתנגדות על רמפה רטובה במים (יחף) עם רמות התנגדות B A ו- C כאשר A היא הנמוכה ביותר.
ברצפה רטובה במים-

A מקביל ל -R10

B מקביל ל-R11

C מקביל ל-R12

לדוגמא: חדרי רחצה R11 או B. * בדיקת רמת ההתנגדות על רמפה רטובה בשמן (עם נעליים), עם רמות התנגדות R9 עד R13 כאשר R9 היא הנמוכה ביותר. * בדיקת נפח חלל ההדחק של משטחים עם פרופיל, עם סקאלה שנעה בין V4 ל- V10 כאשר V4 הנמוך ביותר. התקן מתייחס ליעוד משטחים שונים וממליץ מה צריכה להיות רמת ההתנגדות שלהם בפרמטרים הנקובים לעיל.

להלן כמה דוגמאות מהתקן לאזורי מסחר ואזורי עבודה תעשיתיים:

האזור הדרגה בבדיקה בכבש הדרגה בבדיקה במטוטלת דרגת נפח חלל הדחק
חדרי שטיפה R12 V V4
עיבוד עופות R12 V V6
מטבחי בתי מלון ומסעדות R11 W V4
אזורי טיגון עמוק ומתקני צליה R12 V V4
רחיצת מכוניות R11 W V4
חניונים R10 X  

 

 

חיפוש

leftbig

stop

היזהרו ממתחזים!
ו"בודקים" לא מוסמכים

קנה וקבל שירות ישירות מהמקור – היבואן . החומרים טריים ואמינים ,המבחר מגוון והמחיר הכי משתלם כולל ביצוע עבודות , הדגמה הדרכה וייעוץ.

הקדם תרופה להחלקה

left vid

אנטיסקיד בכנס בטיחות וגהות

kenes